OR-KOOP | S.S.Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) öncelikle bir “Emek Kooperatifi” olup, orman köylüsünün en geniş tabanına sahip, demokratik tek örgütlü gücüdür.

OR-KOOP;
Orman köylüsünün milli gelirden hakça pay alması doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır. Türkiye ormanlarının geliştirilmesi, genişletilmesi ve ulusal çıkarlar doğrultusunda işletilmesi için gerekli çalışmalara katılmaktadır. Orman köylüsünün sosyal haklarına kavuşması konusunda önderlik görevini yerine getirmektedir. Orman köylerinde kurulu bulunan kooperatiflerin gelişmesi ve güçlenmesi amacıyla; eğitim, denetim ve toplumsal bilinç geliştirme yönünde çalışmalar yapmaktadır.
Köy Kooperatiflerinin dikey örgütlenmesi, kendi dinamizmi içinde zaman almıştır. OR-KOOP’un kuruluşu 7 adet Ormancılık Kooperatifleri Bölge Birliği’nin kurucu ortaklığı ile 11.07.1997 tarihinde hukuken gerçekleşmiştir.
OR-KOOP kuruluşundan 15 yıl sonra kendi kaynaklarıyla inşa edilen hizmet binasının yapımı sonrasında, Temmuz-2012 ayından itibaren yeni hizmet binasında orman köylüsüne ve Türkiye ormancılığına hizmet vermeye başlamıştır.
Nisan 2017 tarihi itibariyle, tüm köylerde kurulu olan 7.199 Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 775.799 adet ortağı bulunmasına karşılık, orman köylerinde kurulu olan yaklaşık 4,000 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 400 bini aşkın ortağı bulunmaktadır.
Yine aynı tarih itibariyle, bu kooperatiflerden 28 birliğe bağlı 2,440 ortak kooperatif ve 303.029köylü ailesi ortak olarak OR-KOOP tabanında yer almaktadır. Bölge Birliklerinin 18’i ve birim kooperatiflerden 1.507'sı ağırlıklı olarak ormancılıkla ilgilenmektedir. Ormancılıkla ilgili kooperatiflere ortak 170.181 orman köylüsü vardır.
Bu verilerden de görüleceği üzere OR-KOOP’a ortak olan kooperatiflerin büyük bir kısmı, ağırlıklı olarak ormancılık faaliyeti yapmaktadırlar. Öte yandan bu kooperatifler ormancılık faaliyetleri yanında küçük çapta da olsa tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde de bulunmaktadırlar. Türkiye çapında, orman işletmeciliğinin gerektirdiği faaliyetlerle ağaçlandırma ve benzeri ormancılık faaliyetlerinin büyük bir bölümü kooperatiflerce gerçekleştirilmektedir.

OR-KOOP çalışmalarında, Uluslararası kooperatifçilik ilkelerini esas almaktadır.
OR-KOOP tüm gücünü ortaklardan alan bir merkez birliğidir.OR-KOOP Merkez Birliği'ne ortak olan 28 birliğin katılım sermayeleri sembolik niteliktedir.
OR-KOOP Merkez Birliği'nin ana gelir kaynağını, Eğitim ve Denetim Giderlerine Katkı Payı olarak, ormanda çalışan ortaklarının hak ettikleri ormancılık istihkakları üzerinden, belli bir oranda kendi iradeleriyle yapılan kesintiler oluşturmaktadır.
OR-KOOP Genel Kurulları, her yıl mali, 4 yılda bir seçimli olarak yapılmaktadır.

OR-KOOP'UN ESAS ALDIĞI ULUSLARARASI KOOPERATİFÇİLİK İLKELER
OR-KOOP Merkez Birliği, Bölge Birlikleri ve Birim Kooperatifleri ile “Uluslararası Kooperatifçilik İlkeleri” olarak tanımlanan:
• Gönüllü ve herkese açık ortaklık,
• Ortaklar tarafından gerçekleştirilen demokratik denetim,
• Ortakların ekonomik katılımı,
• Özerklik ve bağımsızlık,
• Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme,
• Kooperatifler arasında işbirliği,
• Topluma karşı sorumlu olma,
İlkelerine tümüyle inanan ve uygulayan bir kooperatif üst örgütüdür.

MİSYON
OR-KOOP'un misyonu; orman köylüsünün yaşam koşullarını iyileştirmek, ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlamak amacıyla, ortak birliklerin orman ürünlerinin üretim, değerlendirme ve pazarlama konularındaki müşterek menfaatlerini korumak, bu hususta iktisadi faaliyette bulunmak, faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, dış memleketlerle olan münasebetlerini düzenlemek, kooperatifçiliği geliştirmek ve ihtiyaç duyulan hususlarda eğitimlerine yardımcı olmaktır.

VİZYON
OR-KOOP; eğitimli, çağdaş, sosyal güvenceye kavuşmuş, milli gelirden hak ettiği payı almış; Orman ve ormancılığı yaşam biçimi olarak gören; ülkemizin sahip olduğu doğal zenginliğin ve yüksek biyolojik çeşitliliğin korunması bilincine sahip ortaklardan oluşan; üyeleriyle tam bir dayanışma ve iletişim ağı kurmuş, ileri teknoloji ile donanmış ve örgütlenmesini tamamlamış bir kurum olmak vizyonu ile çalışmaktadır.

Whatsapp Hattımız